Bồi dưỡng thực hiện Mobile Learning Technology

Trang tải các tư liệu bồi dưỡng và tập huấn

1/ Chương trình bồi dưỡng và tập huấn (chính thức), Tvideo tổng hợp , About CCAM Edtech

2/ Bài 1: “MLT là gì?Các tình huống thực tế, các tiếp cận áp dụng“,

3/ Bài 2 “Các lợi ích khi sử dụng MLT

4/ Bài 3: “Các năng lực sư phạm và NICT nền tảng

5/ Bài 4 ” Các kiến thức, qui trình và kỹ năng tạo video dạy học

6/ Bài 5 “Tổ chức dạy-học-KTĐG theo MLT trên LMS

7/ Bài 6 “Thiết kế dạy học theo mô hình ADDIE

8/ Các TOPIC gợi ý theo CDIO Syllabus – Để hiệu chỉnh nội dung, chuẩn đầu ra môn học và bài giảng

9/ Hướng dẫn biên soạn: “Kịch bản sư phạm tạo các loại video dạy học”

10/ Sử dụng Smart phone, một số công cụ để tạo, lưu, chia sẻ các tư liệu

11/ Hướng dẫn cài đặt Camtasia, Moodle trên PC, Laptop tại đây, Cài Camtasia 2019-Mới

12/ Hướng dẫn sử dụng Camtasia: Bài 1; Bài 2 – 6 (phần 1), Video “Hướng dùng Camtasia để tạo các video dạy học

13/ Hướng dẫn sử dụng Moodle trên PC, Laptop – phần 1

14/ Hướng dẫn sử dụng “Ngôn ngữ Latex” trong Moodle

15/ Bài tập 1: Lập “Kế hoạch tạo các video dạy học

16/ Hướng dẫn dùng Google Translator và Moodle docs để biên soạn các câu hỏi TNKQ

17/ Bài tập 2: Thực hành tổng hợp: a/ Hướng dẫn thực hiện , b/ File nén

18/ Hướng dẫn “Thiết kế bài thi đánh giá năng lực thực hiện“, “Excel template file to design test

19/ Hướng dẫn tạo nhanh Tvideo và SSV từ bài giảng cũ;

20/ Hướng dẫn tạo nhanh SEV từ Powerpoint và Camtasia; File SEV-Powerpoint tham khảo

21/ Hướng dẫn tạo bài giảng và video “GIỚI THIỆU CHUNG” và một số ứng xử Sư phạm trong thực hiện dạy-học theo MLT (Download để xem các hướng dẫn chi tiết)

22/ Hướng dẫn tổ chức khóa học (dạy&học) theo MLT tren Google drive và Moodle

23/ Các file mẫu (Template file) để thực hiện Final Project

24/ Tải file “Hướng dẫn thực hiện Project kết thúc” (tại đây)

25/ Hướng dẫn tạo SEV bằng Powerpoint (tại đây)

26/ Hướng dẫn Xử lý hậu kỳ sư phạm (tại đây)

27/ Các tài liệu hướng dẫn thí điểm MLT: TLHD01; TLDH02

28/ Nâng cao hiệu quả sư phạm trong giảng dạy bằng phần mềm ZoomIt