Bồi dưỡng, tập huấn Giảng viên doanh nghiệp

1/ Các học viên tải tại đây: Bài giảng, Video

2/ Bài tập nhóm