Chuyên Đề 3: Phát triển CTĐT và Tổ chức quá trình đào tạo

1/ Các bài giảng

Chương 1: Tổng quan chung về sự thay đổi vai trò, nhiệm vụ của các GV và tiếp cận thực hiện trong thế kỷ 21

Chương 2 : Một số vấn đề cốt lõi trong Quản lý đào tạo, và Phát triển các chương trình đào tạo

Chương 3 : The CDIO approach và sử dụng CDIO trong phát triển các chương trình đào tạo

2/ Các tài liệu học và tham khảo khác

Tài liệu học 01: The CDIO Approach-Second Edition; Tài liệu học 02: Phát triển các CTĐT trong GD Đại học; Tài liệu học 03: Các chuẩn mực đảm bảo chất lượng CTĐT; Tài liệu học 04: Các cấp độ chất lượng theo Bloom; Tài liệu học 05: Các cấp độ ngăng lực làm việc; Tài liệu học 06: Đặc điểm của Passive và Active Learning;

Tài liệu tham khảo 04: Curriculum Development; Tài liệu tham khảo 05: Program outcomes; Tài liệu tham khảo 06: Learning outcomes; Tài liệu tham khảo 07: SyllabusComponents; Tài liệu tham khảo 08: Program Evaluation Aligned With the CDIO Standards; Tài liệu tham khảo 09: NamsailamGDMy;

3/ Các video tự học

Video 01: Giới thiệu chuyên đề 3 và hướng dẫn sử dụng các tài liệu học (15 phút)

Video 02: Chương 1 – Tổng quan chung (phần 1, 24 phút)

Video 03: Chương 1 (Phần 2, 27 phút)

Video 04: Năng lực phát triển các chương trình đào tạo – Phần 1 (27 phút)

Video 05: Tổng quan về Quản lý đào tạo và 02 nguyên tắc cốt lõi (Chương 2-phần 1, 24 phút)

Video 06: Các công cụ thường dùng trong phát triển các CTĐT (chương 2- phần 2, 40 phút)

Video 07: Chất lượng giáo dục đại học và cách tiếp cận để nâng cao chất lượng (16 phút);

4/ Các câu hỏi và qui định làm báo cáo thu hoạch