Credit System

1/ Nhận thức chung

2/ Vai trò giảng viên trong học chế đào tạo theo học chế tín chỉ

3/ Những việc các GV cần thực hiện để nâng cao hiệu quả đào tạo trong học chế tín chỉ

4/ Các yêu cầu để Đảm bảo và Nâng cao chất lượng đào tạo trong học chế tín chỉ

5/ Qui chế đào tạo trong học chế tín chỉ (Qui chế 43, bộ GDĐT)