ĐH An ninh Tp.HCM

1/ Hướng dẫn tự học (tải về tại đây)

2/ Các Tvideo tự học

Video 1: Credit System (6:43)

video 2: Roles and tasks of teacher (6:33)

Video 3: Some Profession in Credit System (13:03)

Video 4: Brief about Digital Technology (4:28)

3/ Các bài giảng chi tiết

Bài giảng 1: Bản chất, các đặc điểm và yêu cầu cần thực hiện trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ; giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Bài giảng 2: Một số yêu cầu trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ giảng viên cần thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động sư phạm và chất lượng giảng dạy

Bài giảng 3: Một số nghiệp vụ chủ chốt trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Bài giảng 4: Phát triển công nghệ dạy học số