Đổi mới KTĐG với LMS (Moodle)

1/ Tải Bài Powerpoint (tại đây)
2/ Nhấn chuột vào các phần tương ứng để xem video,
Phần 1: Đổi mới Nhận thức và cách thiết kế KTĐG;
Phần 2: Thực hiện trong Moodle.