Phân tích ITU&PBL

Các giảng viên có thể download để sử dụng:

1/ Bài giảng: Sử dụng phân tích ITU của CDIO và Dạy học theo dự án

2/ Phác thảo tạo hồ sơ dạy học theo dự án

3/ What Does SMART Mean

4/ Phác thảo Kịch bản sư phạm tạo video dạy học

5/ Sách CDIO v.2.0

6/ Công cụ “Phân tích IUT theo các môn học

7/ Công cụ “Phân tích ITU theo vị trí việc làm

8/ Các công thức và hàm thống kê phân tích ITU