Purpose and Web structure

The purpose

Nội dung trang Edtech21a là những bài viết, bài giảng, các clip nói chuyện trong các hội thảo, tập huấn, tư vấn hay giảng dạy ở Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM và ở một số trường đại học, cao đẳng, TCCN khác, đó là những kết quả nghiên cứu thực tiễn, kinh nghiệm rút ra từ những  hoạt động quản lý giáo dục và giảng dạy của cá nhân và của một số đồng nghiệp, nhằm chia sẻ với các đồng nghiệp khác không chỉ những thành công, mà cả những kết quả còn cần được cải thiện sau gần 10 năm tìm hiểu và áp dụng dạy học số.

Các nội dung mà tác giả trình bày, chia sẻ,  không nhằm mục đích để tranh luận về ngữ nghĩa, sự đúng sai, không nhằm để điển chế hóa bất cứ điều gì, đơn giản chỉ là những kết quả, kinh nghiệm từ những việc đã làm được, những cảm xúc đã trải qua, để trao đổi và chia sẻ với các đồng nghiệp để từ đó mỗi người (nếu thấy đựơc) thì tự tìm cho mình, cho người học của mình cái tốt hơn.

Structure of this web

About Giới thiệu về giảng viên, mục đích, ý nghĩa, cách sử dụng website này,  chia sẻ các mô hình về định hướng phát triển Dạy học Online đến 2025 và tiến trình áp  dụng Digital Technology từ những kinh nghiệm của chính tác giả.

Mục Self-study guide Hướng cách sử dụng trang web này để tự học và tự đánh giá

WWH Approach Giới thiệu về cách dùng tiếp cận Why-What-How trong giáo dục

App To Us (Apply to Universities) – Các bài giảng, bài tập huấn đã, đang và sẽ tập huấn  tại một sốtrường ĐH&CĐ tiêu biểu.

Which – Tập hợp một số văn bản pháp qui của Bộ GDĐT, của trường và một số chuẩn mực giảng dạy hay sử dụng công nghệ số của các trường đại học tại Mỹ có liên quan trực tiếp đến giảng viên (để tham khảo). Chia sẻ cùng các bạn đọc về cách  hiểu và cách áp dụng gần với thực tiễn dạy học hơn của các mô hình:

1- Bloom taxonomy: Làm cơ sở lý luận để thiết kế dạy học

2- Education Obiectives taxonomy : Làm cơ sở định hướng thiết kế các mục tiêu, chuẩn đầu ra

3- Mô hình ADDIE – Các bước cần thực hiện để thiết kế dạy học;

4-Mô hình các phương pháp sư phạm: để lựa chọn PPGD thích hợp;

5- Mô hình các phương pháp học tập: để hướng dẫn SV học tập thích hợp với môn học ;

6- Mô hình PDCA để đảm bảo và cải tiến chất lượng dạy học;

7- Mô hình WWHW để xác lập các giải pháp và công việc cụ thể cần làm cải tiến dạy học;

8- Mô hình đảm bảo sự cân bằng chất lượng GDĐT học đường và nhu cầu doanh nghiệp;

9- Mô hình Dạy học kết hợp và đảo ngược (Blended&Flipped Approach-BFA)

10- Bản chất cốt lõi của CDIO Initiative;

11- Mô hình kỹ thuật dạy học theo BFA;

12- Mô hình các công cụ và phần mềm để dạy học theo Mobilearning.

13- Định hướng “Mở để thay đổi” 

14- Một số việc thiết yếu các Giảng viên cần Biết, Hiểu, Áp dụng để nâng cao hiệu quả lao động sư phạm và chất lượng giảng dạy.

và nhiều hướng dẫn kỹ thuật chi tiết khác để các giảng viên cụ thể hóa vào các công việc sư phạm của mình trong đào tạo theo học chế tín chỉ, theo CDIO Approach, Moodle, Camtasia, …

Con&Links (Contact&Link) – Trang giao tiếp của các bạn cùng giảng viên và một số đường link đến  web khác.

Relax – Một số bản nhạc hay để bạn đọc thư giãn.