Some basic legal documents

Một số văn bản pháp qui có liên quan trực tiếp đến các giảng viên và lao động sư phạm của giảng viên

Nhấp chuột vào cụm chữ đại diện để tải về các tư liệu học

Hoặc nhấp chuột vào đây để quay về trang “Self Study Guide”

Văn Bản Bộ Giáo dục và đào tạo

1/ Qui định về chế độ làm việc của giảng viên (TT47)

2/ Qui định về nhiệm vụ các chức danh giảng viên ĐH&CĐ (TT36)

3/ Qui chế đào tạo theo học chế tín chỉ (QC43)

4/ Qui định về đạo đức nhà giáo (TT16)

5/ Qui định về xây dựng và đánh giá các chương trình đào tạo (TT07)

6/ Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo (TT04)

Văn bản của trường ĐHSPKT Tp.HCM

1/ Tiêu chuẩn giảng viên ĐH SPKT (QĐ 42-2013)

2/ Qui định về dạy học số (QĐ 201 -2016)