Teaching design

Nhấp chuột vào định dạng files để tải về tư liệu học tập
Hoặc nhấp chuột vào đây để trở về trang “Self Study Guide”
1/ Thiết kế mục đích, mục tiêu chung, Các mục tiêu cụ thể và lực chọn nội dung chương trình đào tạo (PPT)
2/ Thiết kế kịch bản dạy học (PDF)
3/ Một số trọng tâm cần thực hiện trong đào tạo theo học chế tín chỉ (PPT)
4/ Kỹ thuật dạy, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá tích cực hóa người học (PPT)