Tối ưu hóa trong kỹ thuật

A/Bài giảng dạng Powerpoint

1/ Chương Mở đầu: Giới thiệu cách Dạy-Học-KTĐG

2/ Chương 01: Các tình huống dẫn tới bài toán tối ưu hóa

3/ Chương 02-P1: Bài toán Qui hoạch tuyến tính (QHTT)

4/ Chương 02-P2: Bài toán QHTT (tiếp thep)

5/ Chương 3: Ứng dụng Matlab để giải bài toán QHTT

B/ Các Video tự học, tự ôn tập và tự đánh giá

1/ Video chương mở đầu

2/ Video chương 01

3/ Video Tự đánh giá chương 1

C/ Các hướng dẫn khác

1/ Hướng dẫn 1: Các phương pháp tự học

2/ Hướng dẫn 2: thực hiện các video Tự Đánh Giá trên PC

3/ Hướng dẫn 3: Hướng dẫn cài đặt Matlab R2018a

D/ Các tài liệu tham khảo

1/ Tham khảo 1: Từ điển (42) năng lực của Đại học Harvard