VN & AUN QA

1/ Nhận thức chung

2/ Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trọng cơ sở GDĐT

3/ Qui trình thực hiện kiểm định chất lượng

4/ Giới thiệu tổng quan về AUN QA

5/ Hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo theo AUN QA

6/ Tổng quan về tìm thông tin, minh chứng

7/ Bộ tiêu chuẩn KĐCL các CTĐT (TT04, Bộ GDĐT)